Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có BCTC năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán