Lý do:TCNY chậm CBTT BCTC kiểm toán năm quá 05 ngày