Lý do:Lợi nhuận sau thuế của cổ động công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm