Lý do:-Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch; -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC Bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc