Lý do: - Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo