Lý do:LNST 6 tháng đầu năm 2016 là số âm (tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán)