Lý do:BCTC bán niên soát xét năm 2018 của CTCP Lilama 7 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.