Lý do:- Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc; - Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.; - LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm