Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần; Chậm cồng bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc