Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch; Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần;