Lý do:- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; - Tổ chức phát hành có BCTCkiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.