Lý do:Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin