Lý do:Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm