Lý do:LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm