Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế là số âm