Lý do:Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc, Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.