Lý do:Chưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không được giao dịch ký quỹ