Lý do:- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc; -'Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; -LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm