MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/05/2022, 02:30
DFF

 Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat (UpCOM)

Giá hiện tại: DFF 14.7 -0.5(-3.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DFF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
File đính kèm:

1.DFF_2022.5.30_04719f1_2.Chuong_trinh_hop_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2022.pdf

2.DFF_2022.5.30_0984c51_4.Du_thao_Quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_cua_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2022.pdf

3.DFF_2022.5.30_0bcf173_10.To_trinh_thong_qua_bao_cao_chi_tra_luong_thuong_thu_lao_nam_2021_va_ke_hoach_chi_tra_nam_2022_cua_HDQT__va_Ban_kiem_soat.pdf

4.DFF_2022.5.30_0ef4624_12.To_trinh_thay_doi_phuong_an_su_dung_von_thu_duoc_tu_dot_chao_ban_co_phieu_rieng_le_tang_von_dieu_le_tu_400_ty_dong_len_800_ty_dong.pdf

5.DFF_2022.5.30_129eacf_14.Phieu_lay_y_kien_co_dong.pdf

6.DFF_2022.5.30_30aa3c2_8.To_trinh_phan_chia_loi_nhuan_nam_2021_va_ke_hoach_nam_2022.pdf

7.DFF_2022.5.30_3399387_1.Thong_bao_moi_hop_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2022.pdf

8.DFF_2022.5.30_3ca0201_Cong_van_so_220527.02CVDF_Cong_bo_thong_tin_tren_cong_thong_tin_dien_tu_cua_UBCK_nha_nuoc_va_so_Giao_dich_Chung_khoan_Ha_Noi.pdf

9.DFF_2022.5.30_3d4b3cc_5.Bao_cao_hoat_dong_cua_HDQT_nam_2021_va_ke_hoach_nam_2022.pdf

10.DFF_2022.5.30_40cba20_3.Mau_giay_uy_quyen_xac_nhan_tham_du_hop.pdf

11.DFF_2022.5.30_571e026_7.Bao_cao_hoat_dong_nam_2021_va_ke_hoach_hoat_dong_nam_2022_cua_Ban_kiem_soat.pdf

12.DFF_2022.5.30_6b73617_9.To_trinh_thong_qua_Bao_cao_tai_chinh_nam_2021_da_duoc_kiem_toan.pdf

13.DFF_2022.5.30_72c3fbf_6.Bao_cao_tinh_hinh_hoat_dong_SXKD_nam_2021_va_ke_hoach_SXKD_nam_2022_cua_ban_Tong_giam_doc.pdf

14.DFF_2022.5.30_7fe246f_11.To_trinh_lua_chon_cong_ty_kiem_toan_bao_cao_tai_chinh_nam_2022.pdf

15.DFF_2022.5.30_fb990ae_13.Du_thao_Nghi_quyet_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2022_cua_Cong_ty_co_phan_tap_doan_Dua_Fat.pdf

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DFF: 18.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
DFF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
DFF: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước
DFF: Ngày 15/03/2023, giao dịch 40.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
DFF: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022
DFF: Chấp thuận niêm yết bổ sung 40.000.000 cổ phiếu
DFF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa năm nay so với năm trước
DFF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tự lập
DFF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
DFF: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.