Kết quả hoạt động kinh doanh / Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (OTC)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   Thu nhập lãi ròng 1,586,915,000,000 2,252,642,000,000 1,602,077,000,000 2,834,437,000,000
   Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 9,191,710,000,000 6,347,548,000,000 6,123,339,000,000 7,511,446,000,000
   Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự 7,604,795,000,000 4,094,906,000,000 4,521,262,000,000 4,677,009,000,000
   Lãi/lỗ ròng từ hoạt động dịch vụ 38,644,000,000 93,035,000,000 136,523,000,000 271,586,000,000
   Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 186,456,000,000 247,272,000,000 324,356,000,000 463,072,000,000
   Chi phí hoạt động dịch vụ 147,812,000,000 154,237,000,000 187,833,000,000 191,486,000,000
   Lãi/lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng -70,925,000,000 13,492,000,000 65,208,000,000 209,414,000,000
   Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -46,068,000,000 -5,575,000,000 32,367,000,000 -14,405,000,000
   Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 561,362,000,000 602,609,000,000 1,029,818,000,000 720,912,000,000
   Lãi thuần từ hoạt động khác 281,362,000,000 797,632,000,000 381,383,000,000 690,660,000,000
   Thu nhập hoạt động khác 443,322,000,000 1,021,400,000,000 463,501,000,000 760,289,000,000
   Chi phí hoạt động khác 161,960,000,000 223,768,000,000 82,118,000,000 69,629,000,000
   Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 142,435,000,000 50,718,000,000 274,000,000 35,889,000,000
   Tổng thu nhập kinh doanh 2,493,725,000,000 3,804,553,000,000 3,247,650,000,000 4,748,493,000,000
   Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh
   Chi phí hoạt động 1,808,858,000,000 1,897,097,000,000 2,065,862,000,000 2,921,654,000,000
   Chi phí nhân viên
   Chi phí khấu hao
   Chi phí hoạt động khác
   Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng 684,867,000,000 1,907,456,000,000 1,181,788,000,000 1,826,839,000,000
   Chi phí dự phòng
   Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1,286,327,000,000 1,743,425,000,000 1,017,359,000,000 739,595,000,000
   Các khoản xử lý theo đề tài cấu trúc Ngân hàng
   Dự phòng chung cho các khoản cam kết và nợ tiềm tàng
   Dự phòng giảm giá chứng khoán
   Thu hồi nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng
   Tổng lợi nhuận kế toán -601,460,000,000 164,031,000,000 164,429,000,000 1,087,244,000,000
   Thu nhập từ các khoản nợ khó đòi
   Lợi nhuận được hưởng từ các công ty liên kết và liên doanh
   Tổng lợi nhuận trước thuế 158,032,000,000 164,031,000,000 164,429,000,000 1,087,244,000,000
   Chi phí thuế TNDN 41,758,000,000 24,027,000,000 42,397,000,000 205,655,000,000
   Chi phí thuế hiện hành 205,655,000,000
   Chi phí thuế hoãn lại
   Lợi nhuận sau thuế 116,274,000,000 140,004,000,000 122,032,000,000 881,589,000,000
   Lợi ích của cổ đông thiểu số
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 116,274,000,000 140,004,000,000 122,032,000,000 881,589,000,000
   Lãi cơ bản trên cổ phiếu 100 122 107 774
   Lãi suy giảm trên cổ phiếu