Báo cáo tài chính / Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UpCOM)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I. TÀI SẢN
1. Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ 639,592,000,000 892,779,000,000 1,663,726,000,000
2. Tiền gửi tại NHNN 12,219,567,000,000 10,939,956,000,000 6,255,784,000,000
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 9,277,203,000,000 12,352,188,000,000 5,108,151,000,000
4. Cho vay khách hàng 78,705,746,000,000 99,391,852,000,000 117,710,462,000,000
5. Chứng khoán kinh doanh
6. Chứng khoán đầu tư 33,246,425,000,000 31,863,910,000,000 35,665,848,000,000
7. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 19,369,000,000 65,547,000,000
8. Góp vốn, đầu tư dài hạn 324,731,000,000 324,731,000,000 324,731,000,000
9. Tài sản cố định 1,255,165,000,000 1,454,298,000,000 1,462,219,000,000
10. Bất động sản đầu tư
11. Tài sản Có khác 6,177,457,000,000 6,213,925,000,000 6,838,064,000,000
     Tổng tài sản 141,865,255,000,000 163,433,639,000,000 175,094,532,000,000
     II. NGUỒN VỐN
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 310,737,000,000 1,331,519,000,000 7,345,046,000,000
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 14,796,745,000,000 13,538,858,000,000 16,440,956,000,000
3. Tiền gửi của khách hàng 110,984,894,000,000 128,275,377,000,000 124,948,075,000,000
4. Các công cụ tài chính phái sinh và nợ tài chính khác 49,120,000,000
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 1,107,950,000,000 1,121,250,000,000 1,161,500,000,000
6. Phát hành giấy tờ có giá 4,100,000,000,000 6,157,131,000,000 10,119,764,000,000
7. Các khoản nợ khác 2,233,044,000,000 3,577,126,000,000 4,878,299,000,000
     Tổng nợ phải trả 133,533,370,000,000 154,050,381,000,000 164,893,640,000,000
8. Vốn và các quỹ 8,331,885,000,000 9,383,258,000,000 10,200,892,000,000
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số
     Tổng cộng nguồn vốn 141,865,255,000,000 163,433,639,000,000 175,094,532,000,000
     Các khoản mục ghi nhớ
1. Thư tín dụng trả ngay
2. Thư tín dụng trả chậm
3. Bảo lãnh thanh toán
4. Bảo lãnh vay vốn
5. Bảo lãnh khác
6. Cam kết cho vay chưa giải ngân