Báo cáo tài chính / Ngân hàng TMCP Kiên Long (UpCOM)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I. TÀI SẢN
1. Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ 299,046,000,000 433,191,000,000 519,751,000,000
2. Tiền gửi tại NHNN 901,778,000,000 2,251,582,000,000 1,852,903,000,000
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 3,090,239,000,000 4,163,859,000,000 5,399,327,000,000
4. Cho vay khách hàng 19,596,649,000,000 24,465,617,000,000 29,216,772,000,000
5. Chứng khoán kinh doanh
6. Chứng khoán đầu tư 12,923,124,000,000 2,154,674,000,000 1,460,500,000,000
7. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 987,000,000
8. Góp vốn, đầu tư dài hạn 14,521,000,000 14,521,000,000 14,521,000,000
9. Tài sản cố định 1,315,479,000,000 1,401,126,000,000 1,487,690,000,000
10. Bất động sản đầu tư 143,009,000,000 96,353,000,000
11. Tài sản Có khác 2,310,172,000,000 2,299,226,000,000 2,260,999,000,000
     Tổng tài sản 30,451,008,000,000 37,326,805,000,000 42,309,803,000,000
     II. NGUỒN VỐN
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 200,928,000,000 255,545,000,000
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 3,477,475,000,000 7,028,038,000,000 7,992,502,000,000
3. Tiền gửi của khách hàng 22,889,160,000,000 26,124,192,000,000 29,206,157,000,000
4. Các công cụ tài chính phái sinh và nợ tài chính khác
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
6. Phát hành giấy tờ có giá 300,000,000,000
7. Các khoản nợ khác 519,559,000,000 622,978,000,000 805,452,000,000
     Tổng nợ phải trả 27,087,122,000,000 33,775,208,000,000 38,559,656,000,000
8. Vốn và các quỹ 3,363,886,000,000 3,551,597,000,000 3,750,147,000,000
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số
     Tổng cộng nguồn vốn 30,451,008,000,000 37,326,805,000,000 42,309,803,000,000
     Các khoản mục ghi nhớ
1. Thư tín dụng trả ngay
2. Thư tín dụng trả chậm
3. Bảo lãnh thanh toán
4. Bảo lãnh vay vốn
5. Bảo lãnh khác
6. Cam kết cho vay chưa giải ngân