Báo cáo tài chính / Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (HOSE)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
     I. TÀI SẢN
1. Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ 11,282,000,000 3,872,000,000 1,977,000,000 5,271,000,000
2. Tiền gửi tại NHNN 1,024,000,000 5,398,000,000 100,855,000,000 487,200,000,000
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 2,815,863,000,000 3,209,032,000,000 8,255,119,000,000 7,905,910,000,000
4. Cho vay khách hàng 8,656,663,000,000 9,719,246,000,000 11,883,573,000,000 16,629,192,000,000
5. Chứng khoán kinh doanh
6. Chứng khoán đầu tư 7,054,941,000,000 6,982,557,000,000 6,456,403,000,000 3,616,056,000,000
7. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
8. Góp vốn, đầu tư dài hạn 110,952,000,000 479,443,000,000 446,784,000,000 989,599,000,000
9. Tài sản cố định 81,580,000,000 91,410,000,000 77,900,000,000 87,700,000,000
10. Bất động sản đầu tư
11. Tài sản Có khác 1,324,703,000,000 1,632,854,000,000 1,582,282,000,000 2,666,537,000,000
     Tổng tài sản 20,057,008,000,000 22,123,812,000,000 28,804,893,000,000 32,387,465,000,000
     II. NGUỒN VỐN
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 6,890,380,000,000 9,277,288,000,000 12,965,360,000,000 11,467,229,000,000
3. Tiền gửi của khách hàng 3,324,328,000,000 4,642,451,000,000 6,773,022,000,000 4,537,967,000,000
4. Các công cụ tài chính phái sinh và nợ tài chính khác
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 6,286,876,000,000 4,358,543,000,000 4,528,715,000,000 5,701,221,000,000
6. Phát hành giấy tờ có giá 10,000,000,000 500,000,000,000 6,060,000,000,000
7. Các khoản nợ khác 323,739,000,000 384,979,000,000 371,911,000,000 636,879,000,000
     Tổng nợ phải trả 16,825,323,000,000 18,673,261,000,000 25,139,008,000,000 28,403,296,000,000
8. Vốn và các quỹ 3,231,685,000,000 3,450,551,000,000 3,665,885,000,000 3,984,169,000,000
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số
     Tổng cộng nguồn vốn 20,057,008,000,000 22,123,812,000,000 28,804,893,000,000 32,387,465,000,000
     Các khoản mục ghi nhớ
1. Thư tín dụng trả ngay
2. Thư tín dụng trả chậm
3. Bảo lãnh thanh toán
4. Bảo lãnh vay vốn
5. Bảo lãnh khác
6. Cam kết cho vay chưa giải ngân