Báo cáo tài chính / Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (UpCOM)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
     I. TÀI SẢN
1. Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ 4,180,000,000 2,340,000,000 11,282,000,000 3,872,000,000
2. Tiền gửi tại NHNN 1,998,000,000 97,117,000,000 1,024,000,000 5,398,000,000
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 4,165,816,000,000 3,524,180,000,000 2,815,863,000,000 3,209,032,000,000
4. Cho vay khách hàng 8,324,209,000,000 8,774,642,000,000 8,656,663,000,000 9,719,246,000,000
5. Chứng khoán kinh doanh 264,509,000,000 41,201,000,000
6. Chứng khoán đầu tư 4,771,050,000,000 5,323,761,000,000 7,054,941,000,000 6,982,557,000,000
7. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
8. Góp vốn, đầu tư dài hạn 128,411,000,000 100,960,000,000 110,952,000,000 479,443,000,000
9. Tài sản cố định 43,877,000,000 48,014,000,000 81,580,000,000 91,410,000,000
10. Bất động sản đầu tư
11. Tài sản Có khác 1,984,457,000,000 1,429,780,000,000 1,324,703,000,000 1,632,854,000,000
     Tổng tài sản 19,688,507,000,000 19,341,995,000,000 20,057,008,000,000 22,123,812,000,000
     II. NGUỒN VỐN
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 6,808,419,000,000 5,725,900,000,000 6,890,380,000,000 9,277,288,000,000
3. Tiền gửi của khách hàng 2,658,951,000,000 3,112,207,000,000 3,324,328,000,000 4,642,451,000,000
4. Các công cụ tài chính phái sinh và nợ tài chính khác 8,811,000,000
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 6,683,821,000,000 7,107,775,000,000 6,286,876,000,000 4,358,543,000,000
6. Phát hành giấy tờ có giá 10,000,000,000
7. Các khoản nợ khác 547,341,000,000 350,172,000,000 323,739,000,000 384,979,000,000
     Tổng nợ phải trả 16,698,532,000,000 16,304,865,000,000 16,825,323,000,000 18,673,261,000,000
8. Vốn và các quỹ 2,989,975,000,000 3,037,130,000,000 3,231,685,000,000 3,450,551,000,000
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số
     Tổng cộng nguồn vốn 19,688,507,000,000 19,341,995,000,000 20,057,008,000,000 22,123,812,000,000
     Các khoản mục ghi nhớ
1. Thư tín dụng trả ngay
2. Thư tín dụng trả chậm
3. Bảo lãnh thanh toán
4. Bảo lãnh vay vốn
5. Bảo lãnh khác
6. Cam kết cho vay chưa giải ngân